Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux

Trang chủ » Tư vấn sơn » Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux

Khi đã chọn được màu sơn nhà rồi HÃY GHI LẠI MÃ MÀU đó để đến đại lý sơn Dulux chúng tôi pha màu bằng máy vi tính cho bạn.

Bảng mã màu sơn Dulux

 

Bảng màu pha sơn

Màu đỏ 1 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux

Các màu đỏ và hồng

Sơn màu đỏ và hồng - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã sơn nhà màu hồng

 

 

Sơn màu đỏ và hồng 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã sơn nhà màu hồng 2

 

 

Sơn màu đỏ và hồng 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã sơn nhà màu hồng

 

 

Sơn màu đỏ và hồng 4 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã sơn dulux màu đỏ thẫm

 

 

Các màu đỏ và hồng 5 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu đỏ thẫm

Mã màu đỏ nhạt và  hồng nhạt

Các màu đỏ lừ và hồng nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu đỏ và hồng nhạt

 

 

Các màu đỏ lừ và hồng nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Các mã sơn màu hồng nhạt

 

 

Các màu đỏ lừ và hồng nhạt 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các màu sơn tường màu đỏ lừ và hồng nhạt

 

 

Các màu đỏ lừ và hồng nhạt 4 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các màu đỏ đậm và hồng nhạt

 

 

Màu da cam

Màu cam 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Màu da cam

Mã các màu cam của Dulux

Các màu cam - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu cam dulux

 

 

Các màu cam 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu cam dulux 2

 

 

Các màu cam 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu cam của dulux 3

 

 

Các màu cam 4 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
sơn nhà màu cam đậm

Đầy đủ mã màu cam nhạt

Màu cam nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu cam nhạt

 

 

Màu cam nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu da cam nhạt 2

 

 

Màu cam nhạt 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu sơn nhà dulux màu da

 

 

Màu vàng ánh kim( màu ánh đồng)

Màu ánh kim - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu ánh kim

Bảng màu vàng đồng

Màu vàng ánh kim - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu ánh kim, màu đồng

 

 

Màu vàng ánh kim 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu dulux vàng ánh kim 2

 

 

Màu vàng ánh kim 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu dulux ánh kim 3

Các màu ánh kim nhạt

Vàng ánh kim nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu vàng ánh kim nhạt, màu đồng nhạt

 

 

Vàng ánh kim nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu dulux vàng ánh kim nhạt, màu đồng nhạt 2

 

 

vàng ánh kim nhạt 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu dulux vàng ánh kim nhạt 3

 

 

Màu vàng

Màu vàng 4 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu dulux màu vàng

Các mã sơn Dulux màu vàng, vàng nhạt

Các Màu vàng - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã dulux màu vàng

 

 

Các màu vàng 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu vàng của dulux 2

 

 

Các màu vàng 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu vàng 3

Sơn Dulux màu vàng kem

màu vàng nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu vàng nhạt

 

 

màu vàng nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu sơn dulux vàng nhạt

 

 

Màu chanh

Màu vàng chanh 5 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu vàng chanh

Các mã màu vàng chanh

Các màu vàng chanh - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu vàng chanh

 

 

các Màu vàng chanh 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu chanh dulux

Các mã màu chanh nhạt, bảng màu vàng chanh

Các màu chanh nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu chanh nhạt của dulux

 

 

Các màu chanh nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã sơn dulux màu chanh 2

 

 

Màu xanh

Màu xanh lá 6 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu sơn dulux màu xanh lá

Các mã màu xanh lá của Dulux

Các màu xanh lá - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu xanh lá của dulux

 

 

Các màu xanh lá 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu xanh lá cây của dulux

 

 

Các màu xanh lá 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh dulux

 

 

Các màu xanh lá 4 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh dulux 4

bảng màu sơn nhà màu xanh

Các màu xanh lá nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh lá nhạt của dulux

 

 

Các màu xanh lá nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh nhạt

 

 

Các màu xanh lá nhạt 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu xanh lá nhạt 3

 

 

Màu sơn xanh mòng két

Màu xanh mòng két 7 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Mã màu xanh mòng két của dulux

Các loại mã màu xanh mòng két của Dulux

Các màu xanh mòng két - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh mòng két của dulux

 

 

Các mầu xanh mòng két 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh mòng két 2 của sản phẩm Dulux tại đại lí

Các mã màu xanh mòng két nhạt

Các màu xanh mòng két nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Các mã màu xanh mòng két nhat của Dulux

 

 

Các màu xanh mòng két nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Mã màu xanh mòng két dulux tuyệt đẹp cho bạn tham khảo

 

 

Màu xanh da trời

xanh da trời - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh da trời của Dulux

Các mã màu xanh da trời ngoài nhà và trong nhà

Các màu xanh da trời - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh da trời của dulux

 

 

Các màu xanh da trời 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã các màu xanh da trời của dulux

 

 

Các màu xanh da trời 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh da trời đẹp của dulux

 

 

Các màu xanh da trời 4 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux

Các mã màu xanh da trời nhạt của Dulux

Các màu xanh da trời nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh da trời nhạt Dulux

 

 

Các màu xanh da trời nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh da trời nhạt

 

 

Các màu xanh da trời nhạt 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu xanh da trời nhạt của sơn dulux trong nhà

 

 

Các màu xanh da trời 4 1 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã sơn dulux màu xanh da trời

 

 

Màu tím

Màu tím 9 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu tím dulux

Các mã màu tím của sơn trong nhà Dulux

Các màu tím - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Các mã màu tím

 

 

Các màu tím 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Mã màu tím đẹp nhất

 

 

Các màu tím 3 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu tím của dulux ảnh số 3

Bảng mã màu tím của Dulux

Các màu tím 4 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu dulux màu tím

 

 

Các màu tím violet nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu tím nhạt của dulux

 

 

Các màu tím nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
các mã màu tím cho phòng ngủ vợ chồng

 

 

Các mã Màu lạnh của sơn Dulux

Màu lạnh trung tính 10 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã sơn màu lạnh

Bảng màu sơn ghi sáng

Các màu lạnh trung tính - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu lạnh trung tính của dulux

 

 

Các màu lạnh trung tính 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu mát, màu lạnh

 

 

Các màu lạnh trung tính nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
màu mát dulux

 

 

Các màu lạnh trung tính nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
màu mát dulux

 

 

Màu nóng

Màu nóng 11 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu nóng của dulux

Tất cả mã màu nóng sơn tường Dulux

Màu nóng - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu nóng

 

 

màu nóng 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
50 mã màu nóng của dulux

Màu nóng trung tính nhạt

Màu nóng trung tính nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
màu nóng trung tính nhạt

 

 

Màu nóng trung tính nhạt 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu nóng trung tính nhat của dòng sơn nhà dulux để tham khảo

 

 

Màu trắng

Sơn màu trắng 12 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã sơn nhà màu trắng

Tất cả các mã màu trắng của sơn tường Dulux, bảng màu sơn trắng kem, trắng sứ

Các màu trắng - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
mã màu trắng hồng của dulux

 

 

Các màu trắng 2 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
tất cả mã màu trắng của sơn nhà Dulux

 

 

Các màu trắng nhạt - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
sơn màu trắng kem

 

 

 

Hoặc hãy xem video về phần mền Dulux Visualizer

 

 

Tham khảo về cách phối màu theo quạt màu sơn

*LƯU Ý: Nếu bạn thấy ảnh không rõ có thể xoay màn hình hoặc xem trên máy tính

Bảng màu sơn Dulux trong nhà( nội thất) hay bảng màu sơn ngoài trời Dulux cũng đều chung mã màu

Quạt màu sơn Dulux

Vòng tròn phối màu sơn Dulux( quạt màu)

Tham khảo cách phối màu sơn trong 1 căn phòng theo quy tắc quạt màu sơn( vòng tròn màu)

Quạt màu 539x400 - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Quy tắc phối màu sơn phòng theo quạt màu

Cụ thể hơn hãy xem

vòng tròn màu sơn dulux - Bảng màu sơn Dulux| Quạt màu sơn Dulux
Vòng tròn phối màu sơn Dulux

Lời khuyên: bạn cũng nên nghe qua về tư vấn chọn màu sơn: Thứ nhất, màu sắc khi sơn có thể sai lệch 1 chút do ánh sáng, do thợ thi công sơn, phối màu…do đó cần phải người có kinh nghiệm trong nghành. Thứ 2 nên đọc qua về chọn màu sơn theo phong thủy

Nhưng nếu “mình thích thì mình sơn thôi” thì cũng không sao^^. Có điều hiệu quả chưa đạt mức tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button